379ca363f2c19555ac

Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

Poslanie školy

Poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá by smerovala k formovaniu dobrého (čestného a charakterného), múdreho (vzdelaného a tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého a iniciatívneho) a šťastného (vyrovnaného a zdravého) človeka.

Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov – slobodných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

Ciele školy

 • Vytvoriť priestor na socializáciu – adaptáciu žiaka
 • Plniť edukačné ciele s využitím záväzných materiálov
  • učebný plán
 • učebné osnovy
 • vzdelávacie štandardy
 • Zdokonaľovať kvalitu osobnosti žiaka s dôrazom na jeho hodnotovú orientáciu
  • morálne, etické, environmentálne, estetické, komunikačné, rodinné predpoklady
 • Zorientovať sa vo svojich schopnostiach
  • dať do súladu schopnosti s možnosťami a motiváciou žiaka
 • Zamerať pozornosť na tvorivosť, realizáciu a sebarealizáciu žiaka
 • Nepretržite skvalitňovať edukačný procesu s účasťou každého zamestnanca školy 
 • Spolupracovať s okolím
  • akceptovať očakávania, názory verejnosti, riadiacich orgánov a konfrontovať ich s vlastným videním
http://zshajik.edupage.org/